Adam Zybura - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Adam Zybura

O KATEDRZE > PRACOWNICY

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż.
Adam ZYBURAtel./fax. 32 237 11 27
e-mail: adam.zybura@polsl.pl

    Urodzony w 1947 r. w Tarnobrzegu. Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Mielcu (woj. małopolskie). Bezpośrednio po zdaniu matury w 1965 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1970 r. otrzymując dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego o specjalności budownictwo mostowe.
Na początku roku 1971 został stażystą w Katedrze Konstrukcji Budowlanych macierzystej Uczelni, a następnie asystentem (1971), starszym asystentem (1972) oraz adiunktem (1978) w tej Katedrze.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej na podstawie rozprawy pt. „Zmiany naprężeń w konstrukcjach żelbetowych wywołane agresywnym środowiskiem chemicznym”, natomiast doktora habilitowanego w 1992 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na podstawie ogólnego dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. „Modelowanie wpływu procesów korozyjnych na trwałość konstrukcji żelbetowych”. W styczniu 1995 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej.
    W lipcu 2008 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od listopada 2009 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej.
    Od 2003 roku do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych, natomiast w latach 1994-2009 kierował także Zakładem Konstrukcji Betonowych w tej Katedrze.
    W latach 1995-2007 był pierwszym kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Organizując studia doktoranckie opracował ich plan i program, które z niewielkimi zmianami obowiązują do chwili obecnej. W ramach studiów doktoranckich zainicjował i organizował w latach 2000-2007 coroczną, ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów Wydziałów Budownictwa, która jest nadal kontynuowana.
    Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich ze wszystkich działów budownictwa betonowego. Zajęcia te początkowo obejmowały ćwiczenia projektowe i audytoryjne, a następnie wykłady, seminaria oraz prace dyplomowe. Tematykę zajęć dydaktycznych rozszerzył o nowy przedmiot „Trwałość konstrukcji betonowych”. Był także wykładowcą zagadnień materiałowych i korozyjnych na specjalistycznych kursach Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB oraz organizowanych przez Oddział PZITB w Gliwicach ogólnopolskich „Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji”.
    Działalność naukowo badawczą realizuje zasadniczo w obszarze problematyki trwałości konstrukcji z betonu oraz mechanizmów działania środowiska nieobojętnego chemicznie na żelbet. Zajmował się zastosowaniami równań statyki ustrojów starzejących się do określenia wpływów korozyjnych na stan naprężenia w konstrukcjach żelbetowych, modelowaniem procesów degradacji żelbetu w środowisku agresywnym według teorii ośrodka wieloskładnikowego oraz elektrochemicznymi badaniami doświadczalnymi układu zbrojenie-beton. W ostatnim okresie podjął prace teoretyczne i doświadczalne nad metodami diagnostyki stanu zbrojenia w konstrukcjach oraz nowoczesnymi metodami ochrony żelbetu – ekstrakcją chlorków i realkalizacją skarbonatyzowanego betonu.
Obszarem zainteresowań badawczych są także zagadnienia konstrukcyjne żelbetowego budownictwa uprzemysłowionego.
Jest autorem lub współautorem 10 monografii, 5 podręczników i ponad 200 prac naukowo-badawczych opublikowanych w kraju i za granicą Kierował lub uczestniczył w dwunastu projektach badawczych KBN i MNiSzW. Jest promotorem 6 zakończonych przewodów doktorskich i 2 prac doktorskich w toku.
    Równolegle z pracą dydaktyczną i naukową w Politechnice Śląskiej zajmuje się działalnością inżynierską w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Sporządził szereg ekspertyz i orzeczeń dotyczących stanu technicznego i sposobu naprawy konstrukcji żelbetowych w budynkach przemysłowych, usługowych i mieszkalnych. Wykonywał projekty budowlane w branży konstrukcyjnej obiektów budownictwa powszechnego z uwzględnieniem zabezpieczeń przed wpływami górniczymi. Był zatrudniony w biurach projektowych w Gliwicach i Bytomiu (Inwestprojekt, Miastoprojekt) na stanowiskach konsultanta ds. konstrukcji oraz starszego projektanta. Dodatkową pracę projektanta kontynuuje do chwili obecnej w Pracowni Projektowania i Obsługi Inwestycji KONSBUD.
Posiada uprawnienia do pełnienia w budownictwie samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia rzeczoznawcy PZITB oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Należy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której jest egzaminatorem na uprawnienia budowlane.
    Jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych (od 1986 r.) oraz Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli (od 1999 r.) Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Pełni funkcję sekretarza Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach (od 1989 r.).
Od rozpoczęcia pracy zawodowej jest członkiem PZITB, w którym był przewodniczącym Koła Zakładowego w Politechnice Śląskiej (1990-95), wiceprzewodniczącym Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB w Warszawie (1996-2008), natomiast w bieżącej kadencji pełni obowiązki przewodniczącego tego Komitetu.
    Jest członkiem Rad Programowych: Czasopism i Wydawnictw PZITB („Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”), miesięcznika SITPChem „Ochrona przed Korozją” oraz kwartalnika „Engineeering Structures and Technologies” wydawanego przez Vilnius Gediminas University na Litwie. Ponadto pełni funkcję sekretarza Komitetu Redakcyjnego wydawanego przez Komisję Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach czasopisma „Roczniki Inżynierii Budowlanej” (znajdującego się na punktowanej liście MNiSW).
    Za działalność naukowo-badawczą, techniczną i organizacyjną otrzymał m. in. nagrodę im. Prof. Danileckiego Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB (2000) oraz nagrody i wyróżnienia Ministra Budownictwa i Rektora Politechniki Śląskiej. Ponadto został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2010), Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej (1997), Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005), Złotą Odznaką Honorową PZITB (2003) oraz Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego