Drobiec Łukasz - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Drobiec Łukasz

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Łukasz DROBIECtel. 32 237 11 31
e-mail: drobiec.lukasz@polsl.pl

    Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Po zakończeniu studiów w 1997 r. został zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku asystenta, otrzymując jednocześnie bezpłatny urlop naukowy w celu podjęcia studiów doktoranckich. Po zakończeniu studiów doktoranckich w 2002 r. powrócił na etat asystenta. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską nt. „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Od roku 2004 do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta. W trakcie piętnastu lat pracy na Uczelni (wliczając okres studiów doktoranckich) prowadził zajęcia dydaktyczne, badania naukowe oraz wykonywał opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym.
    Działalność dydaktyczna obejmuje ćwiczenia projektowe, seminaria i wykłady praktycznie ze wszystkich działów budownictwa betonowego, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych i podstaw projektowania konstrukcji. Dr inż. Łukasz Drobiec był promotorem 31 prac  magisterskich i inżynierskich. Dwie spośród prac prowadzonych pod jego kierunkiem uzyskały nagrody I i II stopnia w konkursie im. Prof. Brzozowskiego Oddziału PZITB w Gliwicach na najlepszą prace dyplomową.
    Prace naukowe obejmowały laboratoryjne badania doświadczalne dużych modeli elementów murowych i żelbetowych, często w skali naturalnej, poddanych złożonemu stanowi obciążenia. Badane elementy ścian składały się z elementów drobnowymiarowych różnego typu, łączonych odmiennymi spoinami
zbrojonymi lub bez zbrojenia. Badania konstrukcji żelbetowych obejmowały analizy belek z otworami i belek podciętych oraz strefy podporowej ustrojów płytowo-słupowych.
    W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu około 380 prac typu ekspertyzowego i projektowego Tematem prac były obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz obiekty sportowe.
    Autor lub współautor 117 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, w tym adresowanej między innymi do rzeczoznawców budowalnych książki „Diagnostyka Konstrukcji Żelbetowych” tom 1, wydanej przez PWN, Warszawa, 2010.
    Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB, International Masonry Society, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W 2000 i 2001r. brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Organizował ponadto konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r. i seminarium z okazji jubileuszu 70. lecia prof. Włodzimierza Starosolskiego w 2003 r. Uczestniczył w organizacji konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Gliwice-Ustroń 2002. W roku 2006, podczas organizacji kolejnej konferencji WPPK pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego ds. wystawców konferencji. Od 2007 do 2009 r. stały członek komitetu organizacyjnego WPPK. W 2010 r. ponownie pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego ds. wystawców konferencji, a w 2011 r. był współodpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji.
    Wyróżniony sześcioma indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągniecia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego