Jaśniok Tomasz - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Jaśniok Tomasz

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Tomasz JAŚNIOKtel. 32 237 28 65
e-mail: tomasz.jasniok@polsl.pl

    Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (1998). Pracę magisterską napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Henryka Krause. W 1998 roku został przyjęty na stanowisko asystenta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej z jednoczesnym skierowaniem na urlop bezpłatny w celu odbycia studiów doktoranckich. Po skończeniu urlopu bezpłatnego z dniem 1 października 2003 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w wyżej wymienionej Katedrze.
Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Zybury złożył i obronił z wyróżnieniem w 2004 r. Tematem pracy była „Identyfikacja szybkości korozji zbrojenia elementów żelbetowych na podstawie pomiarów polaryzacyjnych”, za którą otrzymał wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz Indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II.
    W zakres jego zainteresowań wchodzą zagadnienia dotyczące trwałości konstrukcji budowlanych z szczególnym uwzględnieniem korozji zbrojenia w elementach betonowych, badania korozji zbrojenia w warunkach laboratoryjnych oraz na obiekcie szybkości z wykorzystaniem metod elektrochemicznych. W ramach prowadzonych prac naukowych uczestniczył w dwóch krajowych programach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, a obecnie uczestniczy w projekcie badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Innowacyjna gospodarka
narodowa strategia spójności”. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów i referatów oraz współautorem dwóch książek o zasięgu ogólnopolskim.
    Posiada uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji kierowniczych na budowie, nadzorowania i sprawdzania projektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu ekspertyz dla przemysłu oraz autorem kilku projektów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego