Jóźwiak Ireneusz - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Jóźwiak Ireneusz

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Ireneusz JÓŹWIAKtel. 32 237 23 71
e-mail: ireneusz.jozwiak@polsl.pl

    W latach 1981-86 studiowałem na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Budownictwo o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Dyplom studiów magisterskich uzyskałem 15.06.1986 roku. Po odbyciu rocznej służby wojskowej, po wygraniu konkursu na stanowisko asystenta stażysty  podjąłem pracę w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, a następnie po reorganizacji w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. Uchwała Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z dnia 16 czerwca 1997 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Stan naprężenia i odkształcenia w gęsto perforowanych ścianach betonowych”. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski.  
    W trakcie pracy zajmowałem stanowiska: asystent stażysta, asystent,  starszy asystent,  wykładowca, adiunkt.
    W trakcie pracy zawodowej byłem współautorem lub samodzielnym autorem w sumie 40 publikacji, w tym: 6 książek i druków zwartych, 16 publikacji w periodyku krajowym, 1 publikacji w zeszytach naukowych, 14 referatów na konferencjach i 3 wykładów i referatów zamawianych.
    Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektura i Budownictwa za zastosowanie w praktyce budowlanej cyklu prac naukowo-badawczych pt. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” otrzymałem nagrodę zespołową I stopnia Ministra Budownictwa w listopadzie 2006 roku.  Minister Budownictwa przyznał mi również nagrodę jako współautorowi publikacji pt. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2 wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne we Wrocławiu. Warszawa 14 maja 2007 roku.
    Jestem członkiem z wyboru w Radzie Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB („Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”) oraz Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT od 2008-2012.
Byłem współautorem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych i usługowych wykonywanych na Wydziale Budownictwa i w Zespole Rzeczoznawców Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach.  
    W trakcie pracy na Wydziale Budownictwa podejmowałem różne prace organizacyjne, w szczególności: sekretarz Komisji Egzaminów Wstępnych, pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. weryfikacji indeksów, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Krynickiej organizowanej przez Wydział Budownictwa
1988 rok, sekretarz Komitetu Organizacyjnego seminarium roboczego „Analiza normy PN-B-03264:1999” Gliwice Kokotek 2001 r., w której uczestniczyli przedstawiciele 17 Uczelni z całego kraju, sekretarz Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, sekretarz Komitetu Organizacyjnego uroczystości nadania Godności Doktora Honoris Causa profesorowi Bohdanowi Lewickiemu, Prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych oraz współpracy z przemysłem, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych oraz współpracy z przemysłem, Członek Rady Wydziału Budownictwa 1.09-2005 31.08.2008 rok, Audytor wewnętrzny Wydziału Budownictwa Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 1.09.2008 31.08.2012 rok, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (jednostka ogólnouczelniana Politechniki Śląskiej) 1.09.2009 nadal (zakończenie kadencji - 31.08.2013 rok).
    Od 1987 roku jestem członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).  W Związku pełniłem i pełnię różne funkcje (1999-2002
przewodniczący Koła Zakładowego w Politechnice Śląskiej, 1999-2002 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Gliwicach,  2005-2008 przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Gliwicach, 2005-2012 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZITB). Działalność ta umożliwiła mi podjęcie szerokich działań na rzecz kształcenia kadry naukowej i technicznej środowiska Budowlanego, zarówno na terenie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Górnego Śląska, jak i całego kraju.
    Do szczególnych osiągnięć pragnę zaliczyć organizowanie oraz współudział jako wykładowca seminariów szkoleniowych na terenie całego kraju (m. inn. Gliwice, Katowice, Nowy Sącz, Szczecin, Koszalin, Kielce) dla projektantów i rzeczoznawców w trakcie wprowadzania nowej normy żelbetowej PN-B-03264:1999 i 2002. W seminariach uczestniczyło w sumie kilkaset osób.
    Od 2001 roku jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK), największego ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej w dziedzinie budownictwa, skupiającej corocznie ponad 500 uczestników (kadry naukowej, projektantów, rzeczoznawców i wykonawców) i 50 firm z całego kraju. W latach 2002, 2006 i 2012 byłem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. W trakcie tych konferencji zostało, według ściśle opracowanego scenariusza, zamówionych w sumie 95 wykładów (2002
30 wykładów, 2006 32 wykłady, 2010 - 33 wykłady) wydrukowanych w sumie w 12 tomach na … stronach (2002 1195 stron, 2006 1244 stron, 2010 1868 stron). Ogólna tematyka WPPK obejmowała naprawy i wzmocnienia (2006) oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne (2002, 2010) w konstrukcjach żelbetonowych.
    W dowód uznania tej działalności Kapituła nadała mi w trakcie XXVII Konferencji WPPK tytuł Członka Honorowego Komitetu Organizacyjnego.
    Działalność na rzecz kształcenia kadry naukowej oraz technicznej środowiska budowlanego była głównym powodem otrzymania odznaczeń lokalnych, jak i ogólnopolskich tj. Srebrnej Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Honorowej Odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” nadanej przez Ministra Infrastruktury oraz  Srebrnego Krzyża Zasługi nadanego przez Prezydenta RP na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego