Kliszczewicz Ryszard - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Kliszczewicz Ryszard

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Ryszard KLISZCZEWICZtel. 32 237 22 65
e-mail: ryszard.kliszczewicz@polsl.pl

Emerytowany pracownik Politechniki Śląskiej, ostatnio w Katedrze Konstrukcji Budowlanych

Ur. 5 listopada 1943 r. we Lwowie

Praca na P
Śl w latach od 1967 do 2011,

Obecnie w ramach godzin zleconych prowadzi wykłady na Wydziale Budownictwa, z Konstrukcji betonowych na III semestrze na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz na fakultetach z Konstrukcji betonowych na studiach I i II stopnia,
a także na Wydziale Architektury i Urbanistyki na semestrach III i IV, z przedmiotu Konstrukcje budowlane
drewniane, murowe i żelbetowe.

Główne kierunki działalno
ści naukowej w specjalnościach
budowle górnicze naziemne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, konstrukcje betonowe, konstrukcje sprężone

Całkowita liczba publikacji: 36 (w tym 6 książek)
Liczba patentów: 2

Najwa
żniejsze publikacje
Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych na podstawie PN-B-03264:1999 (współautor) − książka, 127 str., Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001; Konstrukcje betonowe. Obliczanie elementów żelbetowych w stanach granicznych nośności wg PN-B-03264:2002 − podręcznik akademicki, 185 str., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003; Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2 (współautor) − książka, 976 str., Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006; Konstrukcje betonowe. Obliczanie elementów żelbetowych w stanach granicznych nośności i użytkowania wg PN-B-03264:2002 − podręcznik akademicki, 245 str., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008; Konstrukcje żelbetowe. Album rysunków (współautor) − książka, 222 str., Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2009

Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową
prodziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 1996-2002; członek Senatu Politechniki Śląskiej 1990-2008;
Członek Senackiej Komisja ds. Dydaktyki 1996-2008; Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 2005 2008; Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 2005 2008;

Krajowe wyró
żnienia
Srebrna odznaka honorowa PZITB − 1979; Srebrna odznaka zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego − 1981; Złota odznaka honorowa PZITB − 1984; Złoty Krzyż Zasługi − 1987; Srebrna odznaka honorowa NOT − 1989; Medal 50-lecia Politechniki Śląskiej − 1995; Medal SOLIDARNOŚCI za męstwo i determinację w obronie praw ludzi pracy w naszej Ojczyźnie − 1997; Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej − 1998; Brązowy Medal Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NZSS ”Solidarność” − 2000; Medal 50-lecia Oddziału PZITB w Gliwicach − 2003; Medal Komisji Edukacji Narodowej − 2003; Medal 60-lecia Politechniki Śląskiej − 2005; Medal Złoty za długoletnią służbę − 2009

Przynale
żność do stowarzyszeń i organizacji naukowych   
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
członek od 1967; Komisja Urbanistyki i Architektury PAN Oddziału w Katowicach członek od 1990

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego