OFERTA ZAKRESU PRAC DLA PRZEMYSŁU - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA ZAKRESU PRAC DLA PRZEMYSŁU

DZ. INŻYNIERSKA

OFERTA ZAKRESU PRAC DLA PRZEMYSŁU

BADANIA DYNAMICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Oferta badań konstrukcji przy pomocy wysokiej klasy sprzętu obejmuje w szczególności:
- pomiary drgań konstrukcji wywołanych przez drgania komunikacyjne,
- pracę urządzeń, drgania związane z realizacją prac geotechnicznych,
- drgania wywołane podziemną eksploatacją złóż,
- pomiary źródeł drgań,
- doświadczalną analizę modalną pozwalającą na określanie parametrów dynamicznych konstrukcji takich jak tłumienie, postacie i częstotliwości drgań własnych.

Oferta obejmuje analizy dynamiczne wszystkich typów konstrukcji budowlanych a w szczególności:
- wyznaczenie sił i odkształceń wywołanych obciążeniami dynamicznymi,
- obliczeniową analizę modalną,
- ocenę wpływu drgań na konstrukcje,
- ocenę wpływu drgań na ludzi.

BADANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH

Katedra Konstrukcji Budowlanych wykonuje:
- Badania parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych murów zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych
Cześć 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
- Badania
charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie zgodnie z normą PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie. Badanie prowadzi się w prasie hydraulicznej o zmiennym zakresie obciążenia do 6000 kN. Odkształcenia muru rejestrowane są automatycznie czujnikami indukcyjnymi,- Badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie prowadzone są zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1052-3:2002 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie w specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku pozwalającym na realizację obciążenia pionowego (ścinającego) oraz towarzyszącego mu prostopadłego do spoin wspornych obciążenia ściskającego. W stanowisku badać można elementy murowe o wysokości ≤250 mm i długości ≥ 300 mm,

  


- Badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu prowadzono zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Określa się wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu, przy czym zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1:2010 wyróżnia się wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, kiedy do zniszczenia dochodzi w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych oraz wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, gdy płaszczyzna zniszczenia jest prostopadła do płaszczyzny spoin wspornych.

Katedra Konstrukcji Budowlanych prowadzi ponadto badania ścian o większych gabarytach na podstawie własnych procedur badawczych. Prowadzone są badania murów niezbrojonych i ze zbrojeniem różnego typu:
- Badania wytrzymałości na ściskanie większych ścian, które prowadzi się w prasie hydraulicznej o zakresie 6000 kN. Procedura badawcza oparta jest na normie PN-EN 1052-1:2000. Podczas badania rejestruje się siłę ściskającą i odkształcenia modelu.- Badania strefy podokiennej ściany prowadzi się w prasie o zakresie 6000 kN. W badania wykorzystuje się stalowy układ oporowo-cięgnowy, którego zadaniem jest wywołanie poziomych sił jakie powstają w długich odcinkach muru pod wpływem ograniczania jego dokształcenia w kierunku długości ściany.

- Badania ścinania poziomego konstrukcji murowych, w których prowadzone są badania ścian murowanych (lub żelbetowych) poddanych ścinaniu siłami zorientowanymi równolegle do płaszczyzny spoin wspornych. W stanowisku możliwe jest badanie elementów o wymiarach ~4,5x2,5x0,3 m w sposób statyczny z maksymalną siłą wymuszającą rzędu 3000 kN oraz z towarzyszącymi siłami pionowymi pozwalającymi na wywołanie pionowych naprężeń ściskających (za pośrednictwem cięgnowych układów ściskających) rzędu 1,5 MPa.- Badania murów zginanych w płaszczyźnie, w których ściana w skali naturalnej zostanie połączona z podatną podporą w sposób pozwalający na przekazywanie się w płaszczyźnie styku naprężeń normalnych i stycznych. Obciążenie jest przykładane doraźnie w jednym cyklu aż do zniszczenia ściany lub uzyskania odpowiedniej krzywizny podpory podatnej. Na potrzeby tego rodzaju badań skonstruowano wiotką belkę podpierającą umożliwiającą uzyskanie zaplanowanych krzywizn i zapewniają przekazywanie się w płaszczyźnie styku ściany z belką sił tarcia i naprężeń normalnych. Stanowisko wyposażone jest ponadto mechanizm cięgnowy pozwalający na wymuszanie ugięć podpory.


- Badanie ścian ściskanych w skali naturalnej. Badania prowadzi się na płycie wielkich sił w hali Laboratorium Budownictwa. Obciążenie na ściany przykłada się przez stalowe ramy o nośności 1000 kN oraz przez cięgnowe siłowniki rozmieszczane w odstępach co 75 cm.


BADANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH

  • Ocena stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych budowlanych, na przykład hal przemysłowych, estakad, kominów, wież i masztów telefonii komórkowej, budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów sportowych i hal wystawowych o konstrukcji cięgnowej.


     

  • Projekty wzmocnienia konstrukcji stalowych.

  • Projekty rektyfikacji konstrukcji stalowych, np. torów jezdni suwnicowych.

  • Zaawansowane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, na przykład związane ze zmianą funkcji obiektu lub zmianami wartości obciążenia normowego, ocena konieczności wykonywania wzmocnień.
  • Ocena konieczności odśnieżania dachów i sporządzanie planów ich odśnieżania.

  


  • Identyfikacja konstrukcji stalowych (historia konstrukcji, rodzaj użytego materiału, typy elementów konstrukcyjnych w starych obiektach, pomiary grubości ścianek dostępnych jednostronnie, ocena ubytków korozyjnych, ocena zgodności konstrukcji z projektem).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego