Wieczorek Mirosław - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Wieczorek Mirosław

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Mirosław WIECZOREKtel. 32 237 23 12
e-mail: mirosław.wieczorek@polsl.pl

Notka biograficzna:

 • Student Wydziału Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 2000-2006

 • Obrona pracy magisterskiej w 2006 r. dyplom z wyróżnieniem

 • Nagroda Ministra Budownictwa za pracę dyplomową pt.: „Komputerowy system obliczania dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo przekrojów elementów żelbetowych” w 2007 r.

 • Doktorant Katedry Konstrukcji Budowlanych w latach 2006-2011

 • Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 2006-2011

 • Obrona pracy doktorskiej w 2012 r. dyplom z wyróżnieniem

 • Asystent w Katedrze Konstrukcji Budowlanych od 2011 r.


Obszar zainteresowań naukowo - badawczych:

 • Badania ustrojów płytowo-słupowych zbrojonych stalą zróżnicowanej ciągliwości

 • Badania elementów belkowych zbrojonych stalą zróżnicowanej ciągliwości

 • Badania stref podporowych ustrojów płytowo-słupowych w sytuacjach awaryjnego przeciążenia lub błędów wykonawczych

 • Doświadczalna weryfikacja nośności stalowych kotew do mocowania w betonie do oceny zgodności z wytycznymi EOTA

 • Analiza nośności konstrukcji żelbetowych w zakresie sprężystym i poza sprężystym wykonywana przy użyciu zaawansowanych systemów komputerowych wykorzystujących metodę elementów skończonych

 • Badania wpływu parametrów stali zbrojeniowej na nośność konstrukcji w sytuacji awaryjnej wywołanej np. przeciążeniem lub usunięciem podpory

 • Opracowywanie algorytmów do numerycznego wymiarowania dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo przekrojów żelbetowych o przekrojach typowych (prostokąt, koło) oraz nietypowych (trójkąt, trapez, romb, dwuteowy)

 • Opracowywanie algorytmów i wytycznych prawidłowego (właściwego) numerycznego modelowania połączeń płyta-słup w zakresie obliczeń sprężystych wykonywanych w zakresie programów komputerowych wykorzystujących do obliczeń płaskie elementy skończone

 • Analityczna i numeryczna analiza wpływu wymiarów geometrycznych połączenia belka-słup na wartości sił wewnętrznych oraz ocena uzyskanych wyników na możliwość zniszczenia typowych połączeń

 • Prace naukowe nad nieliniową zależnością sztywności połączenia płyta-słup w zakresie poza sprężystym(kąt obrotu połączenia płyta-słup w funkcji działającego momentu zginającego w zakresie dużych odkształceń) w zakresie badań doświadczalnych jak i modelu numerycznego

 • Wykonywanie obliczeń numerycznych wielokondygnacyjnych obiektów przemysłowych i mieszkalnych wykonanych w technologii wielkopłytowej, szkieletowej prefabrykowanej (monolitycznej) mających na celu określenie poziomu wytężenia głównych elementów konstrukcyjnych głównie znajdujących się na terenach górniczych


Obszar działalności zawodowej:

 • Wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych

 • Wykonywanie projektów i rysunków budowlano-architektonicznych w zakresie małej architektury

 • Wykonywanie rysunków warsztatowych konstrukcji metalowych, żelbetowych i drewnianych

 • Wykonywanie opracowań o charakterze:

- opinii technicznych i ekspertyz o stanie technicznym obiektów mieszkalnych, przemysłowych, sportowych, zabytkowych i sakralnych
- projektów remontów, wzmocnień, napraw i rewitalizacji obiektów znajdujących się w stanie znacznego zużycia lub katastrofy budowlanej

 • Wykonywanie numerycznych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych układów:

- punktowych stóp fundamentowych,
- prętowych
więźb dachowych, rusztów fundamentowych, wież i masztów stalowych, słupów pod zjeżdżalnie wodne
- powierzchniowych
stropów oraz ścian wykonanych głównie w technologii monolitycznej i prefabrykowanej

 • Wykonywanie i prowadzenie projektów badawczych zleconych przez przemysł w zakresie konstrukcji betonowych


Obszar działalności dydaktycznej:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia tablicowe i projektowe) z przedmiotów związanych z konstrukcjami betonowymi na wszystkich semestrach dwustopniowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Budownictwa, Wydziale Architektury oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

W szczególności ćwiczenia tablicowe prowadzone są na temat:

 • wykonywania zestawienia:

- obciążeń stałych;
- obciążeń technologicznych;
- obciążenia wiatrem;
- obciążenia śniegiem;

 • wpływu wyboczenia i obciążeń długotrwałych według:

- metody nominalnej krzywizny (EC2);
- metody nominalnej sztywności (EC2);
- wzoru Eulera (PN-EN-B-03264);

 • wymiarowania przekroi prętowych elementów żelbetowych według norm EC2 oraz PN-EN-B-03264 w zakresie:

- zginania;
- ściskania;
- ścinania;

 • wymiarowania krótkich wsporników;

 • wymiarowania monolitycznych stóp żelbetowych;

 • wymiarowania prefabrykowanych stóp kielichowych;

 • wymiarowanie płaskich elementów płytowych i tarczowych.


Ponadto prowadzone są zajęcia, na których omawiane są kompleksowe toki postępowania przy wykonywaniu projektów:

 • żelbetowej konstrukcji nośnej w domkach jednorodzinnych;

 • monolitycznego stropu żelbetowego;

 • prefabrykowanej hali przemysłowej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego