Wuwer Walter - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Wuwer Walter

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
Walter WUWERtel. 32 237 22 87
e-mail: walter.wuwer@polsl.pl

    Walter Wuwer stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1983 za pracę pt. „Badania modelowe i analityczne chłodni kominowej typu cięgnowego", wieńczącą ponad 10-letnie badania doświadczalne i teoretyczne. Po doktoracie pełnił obowiązki inżyniera budowy w Kombinacie Budowlanym w Gliwicach (1983¸1984). Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1986) oraz indywidualną Nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (1989). Pełnił szereg funkcji organizacyjnych na Wydziale i Uczelni, m.in. p.o. kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych oraz prodziekana ds. studenckich (1991¸1996). Otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” - z rąk Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1995). Posiada odznakę „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”. W latach 90-ych zajął się problematyką węzłów podatnych w prętowych konstrukcjach cienkościennych z kształtowników giętych na zimno. Opracował metodę obliczania dowolnych połączeń 1-ciętych, znajdujących się w złożonym stanie obciążenia. Wyniki prac doświadczalnych, analitycznych oraz numerycznych zostały zamieszczone w rozprawie habilitacyjnej pt. „Podatne połączenia na sworznie jednostronne w prętowych konstrukcjach cienkościennych" (2006), za którą otrzymał wyróżnienia  Ministra Budownictwa (2007). Otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2007). Jest autorem ponad 80. prac opublikowanych w kraju i za granicą (Portugalia, Austria, Słowacja, Węgry, Holandia, Hong Kong, Rumunia). Wygłosił wiele referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kilkanaście prac jego autorstwa było cytowanych w publikacjach krajowych i zagranicznych. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w Irlandii (1993), Danii (1993) i Słowacji (2000). Kierował ponad 100. pracami magisterskimi, z których wiele zostało nagrodzonych, m.in. przez Ministra Budownictwa. Posiada Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przez ponad 40 lat ściśle współpracował z przemysłem. Jest autorem ponad 80. prac naukowo-badawczych, wielu ekspertyz, opinii naukowo-technicznych dotyczących znaczących budowli przemysłowych oraz kilkunastu projektów konstrukcji stalowej, które nadzorował podczas realizacji. Jako Rzeczoznawca Budowlany był członkiem zespołu ekspertów, powołanego w roku 2006 przez Sztab Rządowy w celu ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. Od 46. lat jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a ponadto: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007 ¸ 2010, 2011 ¸ 2014, a także Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach. W czerwcu 2008. roku otrzymał Nagrodę im. Stefana Bryły za rok 2007 za osiągnięcia naukowo-techniczne w dziedzinie budownictwa, za: „konsekwentne łączenie działalności naukowo-badawczej w obszarach nowoczesnych konstrukcji stalowych z działalnością inżynierską w charakterze projektowania i ekspertyz". W latach 2008¸2011 pełnił obowiązki prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i współpracy z przemysłem. Był promotorem pracy doktorskiej pt. Nośność i sztywność jednociętych połączeń sworzniowych w konstrukcjach z kształtowników giętych" (2011). Aktualnie jest opiekunem naukowym jednego doktoranta. Otrzymał Indywidualną Nagrodę Rektora I stopnia za całokształt działalności naukowej (2012).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego