Zamorowski Jan - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Zamorowski Jan

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Jan ZAMOROWSKItel. 32 237 22 87
e-mail: jan.zamorowski@polsl.pl

    Dr inż. Jan Zamorowski jest długoletnim, cenionym pracownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Prowadzi wszystkie rodzaje zajęć z przedmiotu konstrukcje metalowe na wszystkich rodzajach studiów. Jego wykłady cieszą się wśród studentów dużym zainteresowaniem,
a jego dyplomanci zostali sześciokrotnie wyróżnieni w konkursie organizowanym przez PZITB na najlepszą pracę dyplomową. Są oni poszukiwani na rynku pracy. Jest współautorem skryptu (3 wydania) i książki z zakresu konstrukcji metalowych wydanej przez PWN (3 wydania) oraz autorem artykułu zamieszczonego w monografii. Jest również autorem i współautorem 23 artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych, 26 referatów wygłoszonych i opublikowanych w materiałach konferencji krajowych, 29 referatów na konferencjach zagranicznych oraz autorem 18 niepublikowanych referatów i odczytów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie konstrukcji prętowych z geometrycznymi imperfekcjami Jest członkiem Komitetu Nauki PZITB. Brał udział w wielu pracach naukowo-badawczych i usługowych. Otrzymał 14 nagród Rektora oraz odznakę Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej za pracę dydaktyczno-wychowawczą, prace naukowo-badawcze i naukowe. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nadanym przez Prezydenta RP.
    Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe. Pracował w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT" i w Kombinacie Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach. Przez wiele lat współpracował z WSS „Społem" w Zabrzu, Biurem Projektów „PROJCHŁOD" w Gliwicach, firmami prywatnymi „GREG” i „KRISBUT”, gdzie kierował robotami budowlanymi.
    Jest rzeczoznawcą budowlanym wpisanym do centralnego rejestru, członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, rzeczoznawcą PZITB, weryfikatorem projektów pod względem spawalniczym. Wykonał około 160 ekspertyz takich obiektów jak: hale sportowe (w tym hale z przekryciem o konstrukcji cięgnowej jak Spodek w Katowicach ), kotłownie i maszynownie w elektrowniach, hale i budynki przemysłowe, magazynowe i mieszkalne, zbiorniki na materiały sypkie i płynne, galerie transportowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, kominy stalowe i murowane, wieże i maszty telefonii komórkowej oraz ekspertyz nietypowych urządzeń takich jak wywrotnica wagonów, stanowisko do badań stojaków obudów górniczych, pionowe koła karuzeli. Opracował kilkadziesiąt projektów budowlanych zrealizowanych następnie obiektów takich jak: chłodnie kominowe, kominy, wieże i maszty telefonii komórkowej, pawilony handlowe, hale przemysłowe i dział handlowy fabryki obuwia, kotłownie przemysłowe, pawilon handlowy, budynek banku, dworek o pow. 930 m 2. Po katastrofie hali targowej w Katowicach podjął się bardzo trudnego zadania związanego z nadzorem nad jej rozbiórką, dzięki czemu udało się ją rozebrać bezpiecznie. Był głównym współautorem ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyn katastrofy tej hali, wykonanej na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych. Opracował kilka programów komputerowych, w tym do obliczania płaskich ustrojów prętowych z uwzględnieniem efektów II rzędu, szkieletowych, siatkowych i cięgnowych chłodni kominowych, zbiorników walcowych o osi pionowej oraz stalowych i murowanych kominów.
Swoim bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym dzielił się na kilkunastu kursach organizowanych dla inżynierów budowlanych i nauczycieli szkół budowlanych oraz w czasie pracy dydaktycznej ze studentami.
Jest również aktywny społecznie na terenie Uczelni. Bierze udział w pracach Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Budownictwa Pol. Śl. Ma duże doświadczenie społeczne związane z pracą spółdzielni mieszkaniowej.
Jest aktywny zawodowo.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego